Obchodní podmínky

Úvodní strana / Obchodní podmínky

Z důvodu vládních omezení v souvislosti s pandemií, kurzy vaření aktuálně neprovozujeme. Děkujeme za pochopení.

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem GASTRO STUDIA AMKOR je společnost AMKOR GROUP, spol. s r.o., se sídlem v Třinci, Frýdecká 203  PSČ 739 61, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11205,(dále jen "provozovatel").
 2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechny kurzy, akce a jednotlivé služby poskytované AMKOR GROUP, spol. s r.o.
 3. Tyto VSP jsou platné a účinné od 1.11.2013.

Článek I. - Účastníci smluvního vztahu

 1. Účastníky smluvního vztahu jsou:
  1. provozovatel,
  2. zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen "zákazník").

Článek II. - Předmět smluvního vztahu

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit kurz v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu.
 2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu.

Článek III. - Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele.
 2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje zákazníka (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), počet osob, které se zúčastní kurzu, označení kurzu, v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu, výše ceny za účast na kurzu, pro 1 osobu v souladu s nabídkou provozovatele, výše ceny za účast na kurzu, pro všechny zúčastněné osoby dle objednávky zákazníka. 
 3. Objednávku je možné učinit písemně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek www.gastrostudioamkor.cz
 4. Provozovatel se zavazuje přijatou objednávku potvrdit či odmítnout ve lhůtě 2 pracovních dnů od jejího obdržení. 
 5. Odmítnutí objednávky zákazníka činí provozovatel stejným způsobem, jakým byla učiněna objednávka zákazníka. V případě písemné objednávky se lhůta k potvrzení či odmítnutí objednávky provozovatelem považuje za dodrženou, je-li potvrzení či odmítnutí objednávky ze strany provozovatele ve stanové lhůtě dáno k poštovní přepravě.

Článek IV. - Kurzy

 1. Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně kurzy, uvedené v nabídce AMKOR GROUP na webových stránkách www.gastrostudioamkor.cz  či v písemných materiálech vydaných provozovatelem. 
 2. Kurzy se konají, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v provozovně AMKOR GROUP na adrese Frýdecká 203, Třinec, Staré Město. 
 3. Není-li v nabídce provozovatele stanoveno jinak, kurzy se konají od 16 hod. do 22 hod. Po celou dobu trvání kurzu je přítomen lektor AMKOR GROUP v souladu s nabídkou provozovatele, resp. jeho zástupce. 
 4. Účastníci kurzu jsou povinni dostavit se na místo konání kurzu nejpozději 5 minut před zahájením kurzu. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.
 5. Počet účastníků kurzu, není-li smluvními stranami stanoveno jinak, činí maximálně 14 osob.

Článek V. - Cenové a platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele. V ceně za účast na kurzu, je zahrnuta konzumace nápojů a pochutin v rozsahu stanoveném nabídkou provozovatele. 
 2. Cena za účast na kurzu je splatná ve lhůtě 3 dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů před konáním kurzu, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 
 3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu bezhotovostním převodem na účet provozovatele (detaily účtu a platby budou zaslány provozovatelem na vystavené faktuře – elektronicky), a to v souladu s pokyny provozovatele, nebo v hotovosti v provozovně AMKOR GROUP. V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na kurzu považuje uhrazenou připsáním ve prospěch účtu provozovatele. 
 4. Není-li cena za účast na kurzu uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu na místo konání kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.
 5. Službu je nutno vyčerpat do 6 kalendářních měsíců ode dne připsání peněz na účet provozovatele (ode dne platby v hotovosti). Po této době je služba považována za uskutečněnou bez jakéhokoli dalšího nároku.

Článek VI. - Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu mají právo na vstup do všech prostor provozovny AMKOR GROUP určených ke konání kurzu.
 2. V průběhu konání kurzu nejsou účastníci kurzu akce oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu, akce bez vědomí lektora AMKOR GROUP, resp. jeho zástupce. 
 3. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora AMKOR GROUP, resp. jeho zástupce. 
 4. Lektor AMKOR GROUP, resp. jeho zástupce je povinen na počátku kurzu stručně poučit účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu. Účastníci kurzu povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu. 
 5. Provozovatel, resp. lektor AMKOR GROUP či jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora AMKOR GROUP ,dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu. 
 6. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku kurzu lektora AMKOR GROUP o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu. 
 7. Zákazník se zavazuje nejpozději ve lhůtě 24 hodin před započetím kurzu označit (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, kontaktní telefon) účastníky kurzu, které se zúčastní kurzu, na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP. 
 8. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP též účastníky kurzu, které se zúčastní kurzu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP. 
 9. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících kurzu, rozumí se tím též zákazník.

Článek VII. - Zrušení a změna kurzu, akce či jednotlivé služby

 1. Ze strany provozovatele:
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:
   1. kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 6 osobami;
   2. lektor AMKOR GROUP nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
   3. v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně AMKOR GROUP, nedostatek speciálních surovin k provedení kurzu atd.).
  2. V případě zrušení termínu kurzu má zákazník právo si sjednat nový termín, nebo mu bude vrácena celá částka hodnoty kurzu.
 2. Ze strany zákazníka:
  1. V případě, že zákazník či další účastníci kurzu z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat kurz,  zavazuje se toto zákazník neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit provozovateli.
  2. Kurz je možné zrušit (odstoupit od smlouvy) 5 pracovních dnů (do 16:00) a dříve před sjednaným termínem. Zákazníkovi bude vrácena uhrazená částka na požadovaný bankovní účet do 7 dnů od  zaslání písemného odstoupení od smlouvy. Vrácená částka bude ponížena o manipulační poplatek 500 Kč za rezervované místo (př. pokud jsou rezervovaná 2 místa na daný kurz a klient si přeje obě rezervace zrušit a vrátit peníze, bude vrácená částka ponížena o 1 000 Kč). v případě, že se jedná o dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila. Odstoupit od smlouvy dle tohoto článku je možné do 6 měsíců ode dne uhrazení kurzovného. Po této době je služba považována za uskutečněnou bez jakéhokoli dalšího nároku.
  3. Termín rezervace na kurz, akci, resp. jednotlivou službu je možné změnit 5 pracovních dnů (do 16:00) a dříve před sjednaným termínem rezervace a sjednat bezplatně termín nový. 
  4. Termín rezervace na kurz zrušený/změněný později než v bodě 3, je služba považována za uskutečněnou bez jakéhokoli nároku na náhradu škody. (příklad. Kurz se koná v úterý. Pakliže je rezervace zrušena v úterý ( týden předem) do 17 hodin, lze bezplatně sjednat nový termín. Při zrušení / změně rezervace po této době je služba považována za uskutečněnou bez jakéhokoli dalšího nároku. Zákazník může v tomto případě za sebe poslat náhradu.

Článek VIII. - Odpovědnost za škodu

 1. Účastníci kurzu jsou povinny před započetím kurzu požádat lektora AMKOR GROUP o uložení vnesených věcí do provozovny AMKOR GROUP, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno. 
 2. Zákazník odpovídá za jím nebo účastníky kurzu způsobenou škodu provozovateli.

Článek IX. - Reklamace

 1. Pro případ, že kurz neprobíhá dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat. 
 2. Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání kurzu, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. 
 3. Reklamace zákazníka musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění. 
 4. Pokud provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny za účast na kurzu, bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

Článek X. - Ochrana osobních údajů

 1. Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu.
 2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VSP kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou odvolat.
 4. V případě, že zákazník poskytuje provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů. 
 5. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech.

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.